Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa, oppimistehtävien suorittamista ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanastokoe ja kanji-koe).

Aika: 23. – 24.7. to-pe klo 12.45–16.00
sekä 27.7. – 13.8 ma ja to klo 12.45–16.00
Lisäksi 14.8. pe klo 16.30–18.00
Loppukoe/kanji-merkit: 17.8. ma klo 17.00–18.30, etätentti
Loppukoe/kielioppi: 24.8. ma klo 17.00–18.30, etätentti
Uusintakoe/kanji-merkit: 16.9. ke klo 17.00–18.30, etätentti
Uusintakoe/kielioppi: 28.9. ma 17.00–18.30, etätentti

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii runsaasti itsenäistä työtä, sillä kurssiin kuuluu 72 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 110 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunnilla oppikirjan tehtäviä läpikäyden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu-, kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Osaamistavoitteet: opiskelija osaa:

•  keskustella siitä, mitä tekee ja mitä tapahtuu parhaillaan
•  keskustella statuksestaan (missä on töissä, onko naimisissa) sekä asuinpaikasta
•  ilmaista toiveitaan ja keskustella tulevaisuuden suunnitelmista (esim. opintosuunnitelmista)
•  ohjeistaa ja ymmärtää ohjeita (ruoanlaitto-ohjeet)
•  keskustella mielipiteistä ja perustella näitä sekä kertoa syitä aiemmalle toiminnalleen
•  haastatella ja pitää yksinkertaisen esityksen tuloksista

Lähtötaso: A1/A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali:

1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 10–14.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 10–14.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 1 (3 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 1 (3 op) ja kanji-kurssi 3 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 3 (1op).


Aika: 26.5 – 26.6. ti klo 16.00–20.00 ja pe klo 12.00–16.00
Huom. ei opetusta pe 19.6., tilalla to 18.6. klo 12.00–16.00
Tentinpalautustilaisuus: 29.6. ma klo 17–18.30

Tavoite ja sisältö: Laajennamme arjen viestintätilanteissa tarvittavia japanin kielen taitoja. Tavoitteenamme on oppia small talk -keskustelua japaniksi, erilaisista asioimis- ja pulmatilanteista selviytymistä, puhelin- ja sähköpostiviestintää sekä uusia tapoja ilmaista omia ajatuksia ja mielipiteitä. Tutustumme epämuodolliseen puhekieleen ja helppoihin keigo-kohteliaisuusilmaisuihin. Lisäksi syvennämme tekstien lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kurssi sisältää runsaasti uusia rakenteita (mm. aikomus, transitiivi- ja intransitiiviverbiparit, antamisen ja saamisen verbit, uusia sivulausetyyppejä). Aluksi kertaamme aiempien kurssien sisältöjä. Aihepiirejä ovat mm. ostokset, vaatetus, opinnot ja työ, matkailu, ongelmatilanteet, vierailu ja asuminen. Vapaaehtoinen kotitentti.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 19 - 26 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), kpl 23–30 ja opettajan jakamat monisteet.

Aika: pe 20.3., pe 3.4. ja ma 27.4. klo 16.00–17.30
Tentti: tietokoneella suoritettava kotitentti. Tentti on suoritettavissa välillä: 29.4.-3.5.

Sisältö: Sopii kaikille japanin kielestä kiinnostuneille, jotka ovat valmiita opiskelemaan runsaasti omatoimisesti (itsenäinen työskentely 48 oppituntia). Painotus on lukemisen ja kirjoituksen sekä aivan alkeiden sanaston ja kielioppirakenteiden hallitsemisessa. Tämän kurssin sisältö tulee hallita, jotta voi osallistua japanin alkeiskurssille:

•    aktiivinen sanasto: n. 100 sanaa perusväitelauseessa (kysymyksenä ja myönteisenä 
     kohteliaan tyylin lauseena)
•    kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit
•    päivittäiset tervehdykset ja fraasit
•    lukusanat, kellonajat, viikonpäivät ja päivämäärät, aukioloajat, alkamis- ja päättymisajat
•    ostokset ja hinnasta keskusteleminen
•    esittäytymisen fraasit, mm. kansallisuudesta ja opiskelu- tai työpaikasta keskusteleminen

Oppiminen tapahtuu pääosin omatoimisesti Moodlessa, josta löytyy Kana-merkkien omaksumista varten perusopiskelupaketti sekä kirjoitusanimaatioita ja harjoituksia, oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi linkkejä, sanastot ja kielioppiselityksiä, oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä). Sisältää pakollisten tehtävien lisäksi kotitenttinä tehtävän loppukokeen.

Lähtötaso: –

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
3. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua orientaatiotunnilla)

Korvaavuus: Orientaatio japanin kieleen vastaa kielikeskuksen kurssia Orientaatio japanin kieleen (Helsingin yliopisto).


Japanin alkeiskurssi 2 pakollinen kurssiosio ’Kanji-merkit 2 (1op osuus alkeiskurssi 2:n yhteensä 3 op:stä))’ sisältää noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän kurssin n. 55 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden.

Aika: 9.6.–2.7. ti ja to klo 15.00–18.15
Huom. 30.6. ti ja 2.7. to klo 15.00–17.15
Loppukoe (kielioppi ja kanji-merkit):
7.7. ti klo 16.00–17.30 (ilmoitetaan tarkemmin kurssilla)

Japanin alkeiskurssi 1 pakollinen kurssiosio ’Kanji-merkit 1’ sisältää 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä. Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden.