Ryhmä A: 17.–18.11. pe klo 17.00–21.00 ja la klo 9.00–17.30
Ryhmä B: 24.–25.11. pe klo 17.00–21.00 ja la klo 9.00–17.30
Paikka Töölöntullinkatu 6 paitsi Meilahden liikuntakeskus lauantaisin klo 14.00–17.30

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • Perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
  • Kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
  • Ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset.
  • Laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella

Sisältö: Terveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.

Suoritustapa: Luennot 10 t, kenttätestit (UKK-kävelytesti, yhden jalan tasapainotesti, flamingotesti, selän sivutaivutustesti, vatsalihastesti, alaraajojen toistokyykistystesti, selkälihasten pitotesti, yläraajojen toistotesti) ja oppimistehtävä

Arviointi: 0–5

Materiaali:
-  Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta.  2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin)
- Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012.
- Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. 2., uud. painos. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 161. Tammerprint Oy, Tampere 2010 (so-veltuvin osin)
- Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin)
- Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
- Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali

20.–21.10. pe klo 17.00–20.15 ja la klo 9.00–14.15
Tentti ma 13.11. klo 17.00–21.00
Uusinta ma 8.1.2018 klo 17.00–21.00

Sisältö ja tavoite: Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tavallisimpien pitkäaikaissairauksien patofysiologian sekä liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sairauksien vaatimat turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Liikunnan vaikutukset sydän- ja verenkiertosairauksiin, lihavuuteen, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen, tavallisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselimistön sairauksiin sekä yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin. Liikunnan merkitys ikääntyneiden toimintakyvylle. Liikunnan turvallisuus pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Suoritustapa: Ennakkotehtävä, luennot (10 t) sekä tentti luennoista ja kirjallisuudesta

Arviointi: 0–5

Materiaali:
- Liikunnan Käypä hoito-suositus: www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075
- Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapai-no, Hämeenlinna 2012. 699s.
- Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
- Muu kurssilla ilmoitettava materiaali

Aika: 22.–23.9. pe klo 17.00–20.15 ja la klo 9.00–14.15

Sisältö ja tavoite: Opiskelija osaa kuvata liikunnan yhteydessä huomioitavat keskeiset turvallisuusnäkökohdat ja tuntee tavallisimmat liikunta- ja urheiluvammat, niiden ehkäisyn ja ensiavun periaatteet sekä kehonhuollon merkityksen. Liikunnan terveysvaarat ja -hyödyt, terveysvaarojen patofysiologia, liikuntavammat ja niiden ensiapu ja hoito, doping.

Suoritustapa: Luennot (10 t)

Arviointi: 0–5

Materiaali:
- Hautala T, Ruuhinen H. Urheiluvammat: ehkäise, tunnista, hoida, Docendo Finland Oy 2011
- Keskinen K, Häkkinen K ja Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 161.Tammerprint oy, 2010. 304s. (soveltuvin osin)
- Suni J, Taulaniemi A. Terveyskunnon testaus. Sanoma Pro 2012. 325s. (soveltuvin osin)
- Thompson WR, Gordon NF, Pescatello LS (toim.). ACSMs Guidelines for exercise testing and prescription. American College of Sports Medicine. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 2009. 380 s. (sivut 2-39).
- Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5 painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. (soveltuvin osin)
-  Walker B. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-kustannus Oy, Lahti  2014, 307 s. (soveltuvin osin).

Aika:
12.–13.1.2018 pe klo 17.00–20.15 ja la klo 9.00–14.15
Tentti ma 5.2.2018 klo 17.00–21.00
Uusinta ma 9.4.2018 klo 17.00–21.00

Sisältö ja tavoite: Opiskelija tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen laihdutuksessa ja painonhallinnassa. Ravitsemus ja kansantaudit, ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, laihdutus ja painonhallinta sekä urheilijan ruokavalio.

Suoritustapa: Luennot (10 t), oppimistehtävä sekä tentti luennoista ja kirjallisuudesta

Arviointi: 0–5

Materiaali:
- Ilander O (toim) Liikuntaravitsemus, VK-kustannus, Lahti, 2006 (tai uudempi)